Informace související s udržitelností

Právní rámec

Evropské orgány vytvořily právní prostředí pro širší zohledňování udržitelnosti při správě majetku za účelem dosažení dlouhodobě udržitelného rozvoje. S tím souvisí Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, neboli „Nařízení SFDR”. Toto nařízení si klade za cíl dosáhnout poskytování srovnatelných informací koncovým investorům o rizicích udržitelnosti a propagace faktorů ESG při poskytování investičních služeb. Nařízení SFDR bylo dále doplněno Nařízením (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 („Nařízení Taxonomie”), které definuje kritéria pro určení, zda lze danou činnost považovat za udržitelnou z ekologického, sociálního hlediska a z hlediska správy řízení společnosti.

Rizika týkající se udržitelnosti

Riziky týkajícími se udržitelnosti jsou myšleny dopady na Fondem uskutečňované investice, které souvisejí s faktory ESG (faktory životního prostředí, sociální faktory a principy odpovědného řízení společností).

Příklady ESG faktorů:

 • E (ENVIRONMENTÁLNÍ) - Aspekty související s kvalitou a fungováním životního prostředí a přírodních systémů, včetně změny klimatu; dostupnost přírodních zdrojů včetně energie a vody; změny ve využívání půdy a urbanizace; kvalita vzduchu, vody a půdy; produkce odpadů a odpadové hospodářství; ochrana přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti.
 • S (SOCIÁLNÍ) - Aspekty související s právy, blahobytem a oprávněnými zájmy národních a místních komunit, včetně lidských práv, úcty k rozmanitosti a podpory rovných příležitostí; demografické změny; zaměstnanost a právo na slušné pracovní podmínky, včetně zákazu dětské a nucené práce, BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci); rozdělení bohatství a nerovnost v rámci zemí a mezi zeměmi; migrace; vzdělávání a rozvoj lidského kapitálu; digitální transformace, umělá inteligence, internet věcí a robotika; zdraví a přístup k sociální pomoci a zdravotní péči; ochrana spotřebitele; plýtvání energií a krize tradičních elit.
 • G (GOVERNANCE, PRINCIPY ODPOVĚDNÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ) - Aspekty související s řízením a správou obchodních společností a organizací, včetně transparentnosti; etiky a bezúhonnosti v obchodní praxi a dodržování zákonů; korupce; daňová odpovědnost; struktura vedení, nezávislost a rozmanitost; mechanismus pobídek pro vedení společností; zainteresované strany a jejich práva, ochrana/narušování hospodářské soutěže.

Cílem strategie udržitelného rozvoje Generali penzijní společnosti, je začlenit rizika týkající se udržitelného rozvoje do investičního procesu prostřednictvím jejich identifikace, měření a zmírňování.

Pro správce aktiv s dlouhodobým investičním horizontem je důležitý materiální dopad, který mohou mít rizika týkající se udržitelnosti na dlouhodobé výnosy. Je proto zásadní zvážit, jak integrace těchto rizik ovlivňuje dlouhodobé výnosy investic a předvídat výskyt možných významných rizik. Rizika týkající se udržitelnosti mohou mít významný dopad na návratnost investice do fondů.

V oblasti penzijních fondů se ESG strategie řídí statutem daného fondu. Každý fond má jinou ambici v oblasti udržitelnosti. Bližší informace jsou uvedeny ve statutu fondu.

Spořicí účastnický fond jako jediný fond PS prosazuje environmentální vlastnosti, nicméně řízení rizik týkajících se udržitelnosti představuje významnou součást procesu řízení investic všech fondů PS.

 

Strategie začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesu rozhodování o investicích (PDF)

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí (PDF)

Zásady odměňování s ohledem na udržitelnost

Cílem skupiny Generali, jejíchž je Generali penzijní společnost pevnou součástí, je udržovat dlouhodobý růst, integrovat oblast udržitelnosti do své hlavní obchodní činnosti a chovat se vůči zúčastněným stranám jako jejich celoživotní partner. Závazky v oblasti udržitelnosti jsou pilířem obchodních priorit skupiny Generali a jsou plně zakotveny ve skupinové i regionální strategii pro odměňování, stejně jako v motivačních programech navázaných na dlouhodobé a udržitelné vytváření hodnot.

Motivační systém pro vedoucí pracovníky je založen na meritokratickém přístupu a víceletém rámci, který uplatňuje kombinaci roční pohyblivé složky peněžité odměny a odložené pohyblivé složky odměny. Tento systém spojuje strategické cíle v oblasti udržitelnosti, kritéria ESG, která jsou založena na dlouhodobém plánu skupiny Generali a cíle v oblasti klimatu:

 • podstatná část roční pohyblivé složky peněžité odměny vrcholových manažerů je navázána na cíle ESG a na KPI týkající se daného hlediska:
  • Lidé (například index pro diversitu a inkluzi)
  • Obchodní značka a Celoživotní partneři (například vztahový Net Promoter Score)
  • Udržitelnost (například procentuální růst zelených a udržitelných investic; procentuální růst zelených a sociálních produktů, společenský komunitní rozvoj prostřednictvím iniciativy Human Safety Net)
 • odložená či dlouhodobá pohyblivá složka odměny posiluje návaznost na dlouhodobé a udržitelné vytváření hodnoty
 • konečným prvkem podporujícím udržitelné vytváření hodnot jsou ustanovení o malusu a zpětném vymáhání vyplacených částek („clawback“) uplatňované u motivačních programů pro vedoucí pracovníky.

Skupinová a regionální strategie pro odměňování bere v úvahu rizika spojená s integrací udržitelnosti do investičních rozhodovacích procesů. Obsahuje rovněž konkrétní odkazy na skupinové interní předpisy, které upravují rizika týkající se udržitelnosti v rámci investičních rozhodnutí. Neustálé zlepšování vztahů mezi udržitelností a odměňováním je primárním cílem skupiny Generali.

 

...

 

INVESTUJEME ODPOVĚDNĚ

Generali penzijní společnost klade ve svém přístupu k investování důraz na dlouhodobou udržitelnost.

Fondy klasifikované podle čL. 8 SFDR:

Fondy klasifikované podle čL. 6 SFDR:

Více informací

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online