Informace související s udržitelností

Být součástí globální finanční skupiny Generali pro nás znamená, že naše investiční rozhodování je klíčovou součástí našeho podnikání. Naše chování má dopad na reálnou ekonomiku, a proto do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv.

Věříme, že integrace faktorů, jako je ochrana životního prostředí, společenské dopady a způsob řízení a správy společností (dále „ESG) do investičního procesu, je důležitou podmínkou pro dosažení žádoucí finanční návratnosti i sociální hodnoty.

Skupina Generali vytvořila procesy, které integrují téma udržitelnosti do dlouhodobých investičních strategií a aktivně zohledňuje ESG faktory při svém investičním rozhodování.

Skupina Generali dokazuje svůj závazek spojený s těmito principy účastí v několika iniciativách týkajících se udržitelnosti:


 

Skupina Generali je také zahrnuta a hodnocena v mnoha indexech udržitelnosti, což potvrzuje její odhodlání plnit tyto závazky (více informací zde)

Informace o společnosti související s udržitelností v odvětví finančních služeb (PDF)

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí (PDF)

 

Zásady odměňování s ohledem na udržitelnost

Cílem skupiny Generali, jejíchž je Generali penzijní společnost pevnou součástí, je udržovat dlouhodobý růst, integrovat oblast udržitelnosti do své hlavní obchodní činnosti a chovat se vůči zúčastněným stranám jako jejich celoživotní partner. Závazky v oblasti udržitelnosti jsou pilířem obchodních priorit skupiny Generali a jsou plně zakotveny ve skupinové i regionální strategii pro odměňování, stejně jako v motivačních programech navázaných na dlouhodobé a udržitelné vytváření hodnot.

Motivační systém pro vedoucí pracovníky je založen na meritokratickém přístupu a víceletém rámci, který uplatňuje kombinaci roční pohyblivé složky peněžité odměny a odložené pohyblivé složky odměny. Tento systém spojuje strategické cíle v oblasti udržitelnosti, kritéria ESG, která jsou založena na dlouhodobém plánu skupiny Generali a cíle v oblasti klimatu:

  • podstatná část roční pohyblivé složky peněžité odměny vrcholových manažerů je navázána na cíle ESG a na KPI týkající se daného hlediska:
    • Lidé (například index pro diversitu a inkluzi)
    • Obchodní značka a Celoživotní partneři (například vztahový Net Promoter Score)
    • Udržitelnost (například procentuální růst zelených a udržitelných investic; procentuální růst zelených a sociálních produktů, společenský komunitní rozvoj prostřednictvím iniciativy Human Safety Net)
  • odložená či dlouhodobá pohyblivá složka odměny posiluje návaznost na dlouhodobé a udržitelné vytváření hodnoty
  • konečným prvkem podporujícím udržitelné vytváření hodnot jsou ustanovení o malusu a zpětném vymáhání vyplacených částek („clawback“) uplatňované u motivačních programů pro vedoucí pracovníky.

Skupinová a regionální strategie pro odměňování bere v úvahu rizika spojená s integrací udržitelnosti do investičních rozhodovacích procesů. Obsahuje rovněž konkrétní odkazy na skupinové interní předpisy, které upravují rizika týkající se udržitelnosti v rámci investičních rozhodnutí. Neustálé zlepšování vztahů mezi udržitelností a odměňováním je primárním cílem skupiny Generali.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online