Otázky, které Vás zajímají

Jak vysoký bude Váš důchod a věk odchodu do penze?

Chcete vědět jaký je aktuální odhad výše Vašeho starobního důchodu a předpokládaný odchod do penze? Využijte online přístupu do ePortálu ČSSZ, kde tyto údaje ihned zjistíte.

Kde lze v předstihu ověřit, jaké doby pojištění eviduje ČSSZ?

Aktuální informace o přehledu dob důchodového pojištění získáte online na ePortále ČSSZ.

ČSSZ je možné požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jej zasílá do 90 dnů od doručení žádosti. Podrobné informace naleznete v Klientském portále.

V jakém předstihu se žádosti o důchod podávají?

Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat (ust. § 82 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.). Je-li žádost podána v období pátého měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat, přeruší ČSSZ řízení a pokračuje v něm z moci úřední až od prvního dne, kdy mohla být žádost podána (viz věta první). Je-li žádost podána ještě dříve, ČSSZ řízení zastaví.

Lze zpětně uplatnit nárok na starobní důchod?

Ano, lze. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Za předpokladu, že byly splněny podmínky nároku, lze důchod přiznat zpětně. Nárok na výplatu důchodu je však časově omezen, výplatu lze přiznat nejvýše pět let zpětně od uplatnění nároku. Uvedené neplatí pro tzv. předčasný starobní důchod, který lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti.

Musím rozvázat pracovní poměr, když budu žádat o řádný starobní důchod?

Ne. Přiznání důchodu není zákonným důvodem k ukončení pracovního poměru. Výkon výdělečné činnosti v pracovním poměru není překážkou výplaty důchodu.

Kde dostanu potvrzení o pobírání důchodu, případně kopii rozhodnutí?

Potvrzení o pobírání důchodu je možno získat na požádání na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, případně i přímo na ČSSZ.

Z jakého období se počítá důchod

Od roku 1996 se pro výpočet důchodu zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu.

Z čeho se důchod počítá

Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců vychází z hrubých ročních příjmů, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z ročního vyměřovacího základu, tj. částky, ze které bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění. U dřívějších platů, kdy byla platová hladina daleko nižší (hrubé příjmy i roční vyměřovací základy od roku 1986 do kalendářního roku před přiznáním důchodu), jsou pro výpočet důchodu ještě násobeny koeficienty mzdového nárůstu.

Má ČSSZ evidovány všechny Vaše odpracované doby?

Pokud při přiznání důchodu nebyla započítána nějaká doba pojištění, protože ČSSZ ji neměla v evidenci a vy jste ji neprokázali, můžete ji doložit kdykoliv dodatečně. A to dokonce, i když už důchod pobíráte několik let (například, když získáte potvrzení z archivu). Zápočet je možné provést se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatit až 5 let zpětně od data, kdy byla chybějící skutečnost řádně doložena.

Práce při pobírání důchodu

Pokud příjemce starobního důchodu pobírá důchod v plné výši a pracuje, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů práce. Zvýšení se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti.

Jak je to se studiem a dobou evidence na úřadu práce

Doba studia po 18. roce věku (v období do 31. 12. 2009) může být započtena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se již do důchodu nezapočítává. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, je možné započítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80 procent.

Více informací o důchodech naleznete v Klientském portále.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online