Podmínky pro distribuci

Jak se stát poradcem – distributorem doplňkového penzijního spoření.

Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření mimo rámec penzijní společnosti a jejích vázaných zástupců jsou pouze:

  • samostatný zprostředkovatel
  • a vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele.

Obecně jsou stanoveny následující podmínky pro výkon činnosti poradce (distributora) doplňkového penzijního spoření:

  • důvěryhodnost, kdy za důvěryhodnou se považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, a právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Je-li žadatelem o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele právnická osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou,
  • odborná způsobilost, k rozsahu tohoto požadavku blíže viz níže s tím, že je-li žadatelem o oprávnění samostatného zprostředkovatele právnická osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci doplňkového penzijního spoření nebo mají být za tuto činnost odpovědny.
  • existence oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce uděleného Českou národní bankou. Podmínkou pro získání oprávnění je mj. zaplacení správního poplatku, viz níže.  
  • Samostatný zprostředkovatel musí být ze zákona pojištěn pro případ povinnosti nahradit účastníkovi nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření škodu způsobenou porušením některé z jeho povinností stanovených zákonem o doplňkovém penzijním spoření nebo jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují ke zprostředkování doplňkového penzijního spoření, s limitem pojistného plnění nejméně 13 500 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.
  • Samostatný zprostředkovatel také musí mít sídlo nebo pobočku v ČR.
  • Samostatný zprostředkovatel při své činnosti musí uchovávat zprostředkované smlouvy, doklady a záznamy související s jeho činností v rozsahu stanoveném zákonem o doplňkovém penzijním spoření, a to i včetně obchodů realizovaných prostřednictvím svých vázaných zástupců.

Samostatný zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Samostatný zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze členem statutárního orgánu, jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce.

Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze členem statutárního orgánu, jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou nebo pomocí zaměstnanců.

Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce zprostředkovávají doplňkové penzijní spoření pouze tak, že oni sami, jsou-li fyzickou osobou, a osoby, jimiž doplňkové penzijní spoření zprostředkovávají, nebo které jsou za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odpovědné, jsou důvěryhodné a odborně způsobilé.

Prokázání odborné způsobilosti

Samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce a osoby, jimiž vykonávají činnost (vč. zaměstnanců, prokuristů nebo členů statutárních orgánů nebo jiných osob s obdobnou působností) musí splňovat a být schopni prokázat odbornou způsobilost.

Pro samostatného zprostředkovatele i jeho vázaného zástupce platí, že jsou-li právnickou osobou, prokáží odbornou způsobilost, pokud požadavky odborné způsobilosti plní osoba odpovědná v rámci této právnické osoby za zprostředkovávání doplňkového penzijního spoření.

Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činnosti, a to zejména znalosti v rozsahu odborného minima, znalosti penzijních produktů, schopnost řádně tyto produkty účastníkovi vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout účastníkovi nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Podrobnosti stanoví příslušná prováděcí vyhláška ČNB č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o absolvování odborné zkoušky.

Odbornou zkoušku provádí pouze akreditovaná osoba s povolením od ČNB. Zkouška probíhá písemně nebo ústně či v jejich kombinaci (příp. jen elektronicky). Je rozdělena na teoretickou a praktickou část a její tematické oblasti jsou dány výše uvedenou vyhláškou (kromě právních předpisů, pokud věcně souvisí s danou činností, a principů a fungování doplňkového penzijního spoření a souvisejících rizik mj. i investiční nástroje, principy finančního trhu včetně teorie financí, základy investic).

Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí, která má lichý počet členů a je nejméně tříčlenná. Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu předloženého České národní bance.

Členem zkušební komise je nejméně jedna osoba s alespoň tříletou praxí akademického pracovníka v oblasti finančního trhu anebo nejméně jedna osoba s alespoň pětiletou odbornou praxí na finančním trhu; ostatní členové zkušební komise mají alespoň tříletou odbornou praxi na finančním trhu. Všichni členové zkušební komise musí být důvěryhodní a mají ukončený alespoň magisterský studijní program.

Zkouška je platná 5 let, po uplynutí této doby je třeba zkoušku absolvovat znovu. Odborná zkouška je povinná, nelze ji ničím nahradit. Cenu zkoušky stanovuje akreditovaná osoba pořádající zkoušku.

Správní poplatky za registraci (získání povolení od ČNB)

Samostatný zprostředkovatel (SZ) 10 000 Kč
Vázaný zástupce SZ  2 000 Kč
Zaměstnanec SZ  bez poplatků
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce zapsán do registru vedeného ČNB.
ČNB samostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zástupci prodlouží oprávnění k činnosti vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. 

 

 

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online